TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Spørsmål og svar

Divisjonsmodellen slik den er tegnet opp i sak om skisse til ledelsesstruktur, ble presentert for fellesnemnda i Kirkenes i juni. Foto: Hege Wallenius
Etter fellesnemndas møte i Kirkenes i juni, hvor skisse til ledelsesstruktur ble behandlet som sak, inviterte prosjektledelsen til å sende inn spørsmål knyttet til saken. Her er spørsmålene som er kommet og prosjektledelsens svar.

Spørsmål 1:
På presentasjonen gjentar Karianne (leder av arbeidsutvalget) at det er ledernivå 1 og 2 som fellesnemnda nå har gjort vedtak om.

Videre sier hun at lederne på disse 2 nivåene sammen skal finne de beste faglige løsninger ut ifra: «Hva er man god til i Finnmark, hva skal man jobbe med der. Hva er man gode på i Troms, hva skal man jobbe med der».

Hvordan har det da seg at fellesnemnda har vedtatt at avdelingsleder for regnskap og innkjøp (som inngår i økonomi og strategisk planlegging som ligger under divisjon plan og økonomi) skal være plassert i øst?

Hvilken begrunnelse ligger til grunn for at akkurat disse 2 lederstillingene, som er ledernivå 3, faglig best ledes fra Finnmark?

Svar:
Det er ikke kjent for prosjektledelsen hvorfor dette ble foreslått av fellesnemnda og det er en ren politisk vurdering som ligger til grunn. Vedtaket foreligger, men det må gjøres en avklaring om hvordan dette skal løses i det videre prosjektarbeidet.

Spørsmål 2:
«Fellesnemnda ber prosjektledelsen om å jobbe videre med ledelsesstrukturen som beskrevet i divisjonsmodellen.»

Hva skal jobbes videre mer her nå?

Svar:
Prosjektledelsen har laget en skisse til ledelsesstruktur og har ikke tatt stilling til alle detaljene i hele organisasjonen. Svarene på dette må komme i løpet av prosjektperioden, der styringsgruppene, prosjektgruppene og ekspertgruppene må komme med forslag til en hensiktsmessig organisering av tjenestetilbudet.

Prosjektledelsen skal nå begynne arbeidet med å se på de ulike mandatene til de ulike prosjektgruppene.

Spørsmål 3:
På vegne av ungdommene i Troms og Finnmark lurer vi på om prosjektledelsen har noen tanker om hvor de tenker ungdomssatsingen skal være under i ny region?

I dag er den under utdanning i Troms og kultur i Finnmark.

Ekspertgruppen politikk har kun mandat til å etablere ungdomsråd høsten 2019.

Kan vi levere inn et utvidet mandat hvor vi også sier noe mer om denne satsingen som samfunnsutvikler?

Svar:
Vurderingen av dette vil måtte komme i løpet av prosjektperioden. Prosjektledelsen skal nå se på de ulike mandatene i prosjektgruppene, for å se om det er noe som ikke blir fanget opp i de prosjektgruppene og ekspertgruppene som er etablert. Dersom det ikke foreligger i noen av mandatene i de ulike prosjektgruppene, vil prosjektledelsen gjøre en bestilling. 

Spørsmål 4:
Hvordan vil man avgjøre hvor ledelsen av internasjonalt vil ligge? Denne boksen er gul og uavklart enda etter vedtak i fellesnemnda.

Svar:
Prosjektledelsen mener Troms og Finnmark fylkeskommune fortsatt skal ha fokus på internasjonalt arbeid. Mye av dette arbeidet kommer fortsatt til å skje i divisjonene og avdelingene, men det overordnede ansvaret for det internasjonale arbeidet må avklares. Hvordan dette arbeidet best skal organiseres er ikke avklart på nåværende tidspunkt og må avklares i løpet av prosjektperioden. Prosjektledelsen har bedt om et forslag på hvordan det internasjonale arbeidet skal organiseres i den nye organisasjonen.