TFFK

Nytt om prosessen med ansettelse av administrasjonssjef og divisjonsdirektører

Fellesnemnda vedtok i sitt møte i Kirkenes i juni at et tilsettingsutvalg skal tilsette administrasjonssjef og divisjonsdirektører for den nye fylkeskommunen. I utvalget sitter blant annet John Karlsen (fremst i bildet) fra Fremskrittspartiet. Foto: Hege Wallenius
Tilsettingsutvalget har som mål å ansette administrasjonssjef innen 10. august og divisjonsdirektører innen 25. august.

Tilsettingsprosessen har vært drøftet med tillitsvalgte 05.07.19, og tilsettingsutvalget har gjort vedtak som følge av innspill fra drøftingsmøtet.

Drøftingssaker i prosessen med tilsetting av administrasjonssjef og fire divisjonsdirektører i Troms og Finnmark fylkeskommune drøftes med de fire hovedsammenslutningene. Hovedsammenslutningene kan stille med en representant hver fra begge fylkene.

Ikke ordinær prosess

Fellesnemnda har i sitt møte 13.6.19 i sak 42/19 Skisse ledelsesstruktur vedtatt at et tilsettingsutvalg skal tilsette administrasjonssjef og fire divisjonsdirektørene i Troms og Finnmark fylkeskommune. Utvalget består av fire politikere og to tillitsvalgte. PO/HR bistår faglig tilsettingsutvalget. Tilsettingene skal gjøres ved intern rekruttering.

Dette er ikke en ordinær tilsettingsprosess, men en innplassering i stillinger som følge av omorganisering. Gjennom kriterier for innplassering og krav i stillingsbeskrivelser begrenses hvem som kan søke på stillingene.

Tilsettingsutvalget har vedtatt at følgende ledere kan søke på stillingene som administrasjonssjef og divisjonsdirektører: Fylkesrådmann, assisterende fylkesrådmann, stabssjefer, assisterende stabssjef, etatsjefer (Troms), assisterende etatsjefer (Troms), avdelingsledere (Finnmark) og assisterende avdelingsledere (Finnmark), senterledere i Troms og tilsvarende stillinger i Finnmark, og seksjonsledere i Finnmark.

Tidslinje for prosessen

1. Stillingene som administrasjonssjef og divisjonsdirektører kan nå søkes på. Søknadsfristen for stillingene er 22.7.19. Utvalgskretsen er informert om muligheten for å søke via e-post 11. juli. (Les stillingsannonsen her).

2. Samtaler/intervju. Det innkalles til samtaler/intervju med søkerne. Fra tilsettingsutvalget deltar Ulf Ballo (leder), John Karlsen, Hege Ryeng og representanter fra PO/HR. Vara for John Karlsen er Irene Lange Nordal og vara for Hege Ryeng er Lillian Bakken Iversen.

Intervju av søkere til administrasjonssjef stillingen skjer 29.7.19 i Tromsø, og intervju av søkere til divisjonsdirektører skjer 12. og 13.8.19 i henholdsvis Vadsø og Tromsø.

3. Innstilling. Tilsettingsutvalget blir enig om forslag til tilsetting i møte 30.7. og 15.8.19.

4. Drøfting. Forslag til tilsetting sendes ut til tillitsvalgte for drøfting.
Forslag til innstilling av administrasjonssjef sendes tillitsvalgte 30.7. med frist for uttalelse fra tillitsvalgte 5.8.19
Forslag til innstilling av divisjonsdirektører sendes tillitsvalgte 15.8.19 med frist for uttalelse fra tillitsvalgte 20.8.19

5. Tilsettingsvedtak. Tilsettingsutvalget gjør vedtak om tilsetting i stillingene etter innspill fra tillitsvalgte.

6. Tilbud om stilling. De aktuelle lederne får tilbud om tilsetting i tråd med tilsettingsutvalgets vedtak. Tilbud til administrasjonssjef har svarfrist 10.8.19.

Stillingen som administrasjonssjef avklares først, og den nye administrasjonssjefen vil kunne trekkes med som rådgivende part i prosessen ved tilsetting av divisjonsdirektørene. Beslutningsmyndigheten ligger i tilsettingsutvalget.

Tilsettingsutvalget har som mål å tilsette administrasjonssjef innen 10.08.19 og divisjonsdirektører innen 25.08.19.

Vedtak fra møtene i tilsettingsutvalget sendes til hovedtillitsvalgte.