TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Nye vedtak om fullmakter og innplassering

Bak fra venstre: Øystein Ruud (assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektør for plan og økonomi), Stein Ovesen (administrasjonssjef) og Bjørn Henrik Kavli (divisjonsdirektør for samferdsel). Foran fra venstre: Marianne Pedersen (divisjonsdirektør for kultur og levekår) og Børre Krudtå (divisjonsdirektør for næring og kompetanse. Foto: Hanne H. Lille
Fellesnemnda har fra og med 3.10.2019 gitt administrasjonssjefen og divisjonsdirektørene fullmaktene som følger med stillingene.

Vedtaket innebærer at administrasjonssjefen, assisterende administrasjonssjef og divisjonsdirektørene nå har fått fullmakt til å fatte formelle beslutninger knyttet til den nye fylkeskommunen.

Saken ble først behandlet i arbeidsutvalget 1. oktober, og deretter av fellesnemnda 2. oktober i Tromsø. I vedtaket fra fellesnemnda heter det:

«I prosessen med innplassering av ledere og beslutning om videre organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune, er det viktig at administrasjonssjefen og divisjonsdirektørene har myndighet til å ta nødvendige beslutninger slik at prosessen kan gå fremover. En slik myndighet vil også gjøre at alle lederne blir plassert inn i organisasjonen tidligere. Derfor gis administrasjonssjefen og divisjonsdirektørene de fullmakter som følger stillingene fra og med 3.10.2019.»

Tidsplan

Fellesnemnda gjorde også vedtak om tidsplan for innplassering av ledere, det vil si avdelingsledere og assisterende divisjonsdirektører i den nye fylkeskommunen. Vedtaket lyder slik:

«Tidsplan for innplassering av avdelingsledere og assisterende divisjonsdirektører i Troms og Finnmark fylkeskommune tas til orientering. Alle ansatte i administrasjonene blir informert om status i innplasseringsprosessene i uke 43-44.»

Slik ser tidsplanen ut:

Uke 40 (30.9.-4.10.):

Behandling av retningslinjene for innplassering i PSU, AU og fellesnemnd

Uke 41-42 (7.-18.10.):

Gjennomgang med admsjef og divdirektører av retningslinjer om innplassering

Avklare hvilke stillinger som det skal innplasseres i når – først avdelingsledere og ass divisjonsdirektører, til slutt ass avdelingsledere

og seksjonsledere i avdelingene. Tidsplan for ass avdelingsledere og seksjonsledere lages seinere.

Lage forslag til stillingsbeskrivelse sammen med divisjonsdirektørene

Lage forslag til utvalgskrets

Sende ut forslag til stillingsbeskrivelser og utvalgskrets til drøfting

Uke 43 (21.-25.10.):

Drøfting av tidsplan

Drøfting av stillingsbeskrivelser og utvalgskrets

Uke 43-44 (21.10.-1.11):

Presentasjon av tidsplan og retningslinjer for innplassering i ledergruppene i øst og vest

Uke 44 (28.10.-1.11):

Stillingsbeskrivelsene legges inn i Jobbnorge, og gjøres kjent for utvalgskretsen

Uke 45:

Frist for å melde sin interesse for stillingene i Jobbnorge, 1 uke frist. Lederne legger inn sine cv’er

Uke 46-48:

Gjennomføring av kartleggingssamtaler, eget skjema.

Kvalifikasjonsvurdering gjøres av aktuelle ledere ihht retningslinjene, i samarbeid med PO/HR.

Rettskrav vurderes etter samtalene.

Uke 49: Utsendelse av sak til drøfting

Uke 50: Drøfting og innplassering

Uke 51-52: Ledere innplasseres gjennom innplasseringssamtale

Det lages nye arbeidsavtaler