TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Nye vedtak i arbeidsutvalget

Prosjektledelsen bes om å iverksette arbeidet med å skaffe nytt fylkesvåpen, ordførerkjede og profilprogram for Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det ble vedtatt av arbeidsutvalget for fellesnemnda, som møttes i Tromsø onsdag. Blant sakene som var oppe, var altså Sak 18/19 - Anskaffelse av fylkesvåpen, ordførerkjede og profilprogram.

I forslaget til vedtak, som ble enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget, heter det:

«Arbeidsutvalget ber prosjektledelsen om å iverksette arbeidet med å anskaffe nytt fylkesvåpen, ordførerkjede og profilprogram for Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektledelsen gis myndighet til å legge opp prosessene i henhold til den foreslåtte tidsplan og eventuelt korrigere denne ved behov».

Den foreslåtte tidsplanen er presentert i saksfremlegget. Det foreslås at nytt fylkesvåpen for Troms og Finnmark fylkeskommune vedtas under det konstituerende fylkestinget 28.-30. oktober. Dette våpenet er videre tenkt å danne grunnlag for utarbeidelse av fylkesordførerkjedet og profilprogram. Sak om fylkesordførerkjede og profilprogram behandles så raskt som mulig av fylkestinget etter konstitueringa.

** Se alle saksfremlegg og vedtak fra møtet i arbeidsutvalget her

** Se video fra møtet her

Tidsplan for skisse

Også følgende sak var til behandling onsdag: Sak 17/19 Orientering om tidsplan for utarbeidelse av skisser til administrativ organisering.

Det foreslås at en ferdig skisse til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen først behandles i partssammensatt utvalg 4. juni, deretter i arbeidsutvalget 11. juni og til slutt i fellesnemnda 12. juni.

Arbeidsutvalget vedtok, i tråd med innstillinga, å ta tidsplanen til orientering.

Mobbeombud

Den siste saken som var til behandling, var Sak 19/19 Fremtidig organisering av mobbeombud og elev- og lærlingeombud i Troms og Finnmark fylkeskommune.

I to arbeidsnotater fra mobbeombud, elev- og lærlingeombud og fylkesordfører i Troms beskrives utfordringer og viktige momenter i arbeidet med videre organisering. I tråd med innstillinga vedtok arbeidsutvalget å ta notatene til orientering. I tillegg vedtok arbeidsutvalget å be prosjektledelsen ta med vurderingene og anbefalingene i arbeidet med å lage skisser for den nye fylkeskommunen.

Etter behandlingen av de tre sakene var lederne i de politiske underutvalgene innkalt for å orientere om framdriften i sine utvalg.