TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Grønt lys for divisjonsmodellen

Fra venstre: Ulf T. Ballo (fellesnemndas nestleder), Kari-Anne Opsal (fellesnemndas leder) og prosjektlederne Stein Ovesen og Øystein Ruud. Foto: Hege Wallenius
Fellesnemnda har vedtatt at prosjektledelsen for sammenslåinga skal jobbe videre med ledelsesstrukturen som er beskrevet i divisjonsmodellen.

Saken om skisse til ledelsesstruktur var oppe i fellesnemndas møte både onsdag og torsdag. På siste dag ble det gjort følgende vedtak:

«Fellesnemnda ber prosjektledelsen om å jobbe videre med ledelsesstrukturen som er beskrevet i divisjonsmodellen.

 1. Avdelingsledelse for regnskap og innkjøp legges til øst
 2. Tilsetning foretas ved intern utlysning
 3. Det velges et tilsettingsutvalg som tilsetter administrasjonssjef og de fire divisjonsdirektørene. Disse stillingene skal være åremål.

Utvalget består av 4 politikere og to tillitsvalgte;

Fra fellesnemnda velges:

Ulf Trygve Ballo, Ap - leder
Lise Svenning, H
Irene Lange Nordahl, Sp
John Karlsen, Frp»

Første avsnitt i vedtaket er fra arbeidsutvalgets innstilling. Avsnittet ble vedtatt mot tre stemmer. Resten av vedtaket er basert på et tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ved Ragnhild Vassvik. Dette ble satt opp mot arbeidsutvalgets innstilling og ble også vedtatt mot tre stemmer.

– Gir framgang i arbeidet

Fellesnemndas leder Kari-Anne Opsal understrekte viktigheten av saken om skisse til ledelsesstruktur før presentasjonen av den startet onsdag. Prosjektledelsen ved Øystein Ruud og Stein Ovesen sto for presentasjonen. De anbefalte nemnda å gå for divisjonsmodellen.

– Vi er fornøyd med at fellesnemnda har vedtatt en modell som er jobbet fram i fellesskap i prosjektledelsen. Dette gir framgang i arbeidet, og vi har en god struktur å jobbe videre ut fra. Det ser også ut til at det blir en hurtig tilsetting av den nye ledelsen. Byggingen av den nye fylkeskommunen har kommet ett steg videre, sier Ovesen og Ruud.

De mener det er en trygghet i at fellesnemnda med et stort flertall har samlet seg bak divisjonsmodellen:

– Vi forstår at det har vært uro og usikkerhet, og vi erkjenner at slik vil det fortsatt være, men nå har man noe å forholde seg til.

Om prosjektledelsens arbeid videre sier de at forholdet mellom sammenslåingsprosjektet og administrasjonssjefen som skal tilsettes, må avklares.

– Prosjektet vil rulle videre slik som i dag frem til administrasjonssjef er tilsatt.

Flere forslag fra partiene

Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt ved Ellen Øseth fremmet forslag om at prosjektledelsen bes jobbe videre med ledelsesstrukturen. De mener også at tvillingmodellen inntil videre er det beste, men at heller ikke denne modellen er optimal på sikt.

Venstre ved Trine Noodt fremmet et endringsforslag til divisjonsmodellen. De foreslo at divisjonen samferdsel og plan og økonomi skal ledes fra øst, mens divisjonene kultur og levekår samt næring og kompetanse skal ledes fra vest.

Forslaget fra SV og Rødt fikk fem stemmer og falt. Forslaget fra Venstre fikk to stemmer og falt.

Ledelsesoppgaver delt på vest og øst

I divisjonsmodellen vises fordeling av ledelse i grønne og blå bokser, i tillegg til én gul boks.  Ledelsen av de grønne boksene er plassert i vest (dagens Troms), mens ledelsen av de blå boksene er plassert i øst (dagens Finnmark). Én boks er gul, og denne har foreløpig uavklart plassering av ledelsen.

Divisjonsmodellen har tre ledernivåer: administrasjonssjef (nivå 1), divisjonsdirektør (nivå 2) og avdelingsleder (nivå 3). Administrasjonssjefen skal ha kontorsted i vest.

Divisjoner

Administrasjonssjefen har lederansvar for divisjonsdirektørene. Det er fire divisjonsdirektører, og disse leder følgende divisjoner:

 • Samferdsel (vest)
 • Kultur og levekår (vest)
 • Næring og kompetanse (øst)
 • Plan og økonomi (ass.adm.sjef) (øst)

Avdelingene

Divisjonsdirektørene har lederansvar for avdelingene under. Dette er avdelingene, fordelt på de fire divisjonene:

Samferdsel

 • Kollektiv (vest)
 • Vei – drift (vest)
 • Vei – planlegging (øst)
 • Fly, havner og beredskap (øst)

Kultur og levekår

 • Tannhelse (vest)
 • Plan, folkehelse og kulturminne (vest)
 • Kultur (øst)

Næring og kompetanse

 • Næring (vest)
 • Utdanning – vest (vest)
 • Utdanning – øst (øst)
 • Voksenopplæring, karriere og integrering (øst)

Plan og økonomi (ass.adm.sjef)

 • Personal og lønn, kvalitetssystem og personvernombud (øst)
 • Økonomi og strategisk planlegging (øst)
 • Internasjonalt (uavklart)
 • Eiendom og drift (vest)
 • IT og dokumentforvaltning (øst)

Et prinsipp som ligger til grunn for modellen, er at ansattgarantien gjelder. Alle ansatte skal kunne jobbe der de jobber i dag, men ledelsen har kontorsted utfra plassering i organisasjonskartet.

Tvillingmodellen

Prosjektledelsen har vurdert to modeller i forbindelse med ledelsesstruktur, divisjonsmodellen og tvillingmodellen, og landet altså på å anbefale førstnevnte. Under redegjørelsen til fellesnemnda gikk prosjektledelsen inn på hvorfor de valgte å ikke anbefale tvillingmodellen:

– Prosjektledelsen kan ikke se at den ene eller andre modellen oppfyller ansattgarantien bedre enn den andre. Uavhengig av modell er det gitt en garanti til de ansatte, sa Stein Ovesen under prosjektledelsens presentasjon til fellesnemnda onsdag.

Prosjektledelsen mener imidlertid tvillingmodellen kan forsinke framdriften i sammenslåingsprosjektet.

 For da gjør vi lite for å bygge inn sektorovegripende samhandling, kultur for samhandling og for å få administrasjonene til å jobbe sammen, sa Ovesen.  

Stab og støtte samlet

Prosjektledelsen foreslår å legge stabs- og støttefunksjoner i en egen divisjon for plan og økonomi.

Noen funksjoner legges direkte inn under administrasjonssjefen. Dette er funksjoner som skal tilrettelegge for administrativt og politisk nivå: kommunikasjon, advokatkontor, controller, sekretariat, statistikk og analyse.

Prosjektledelsen mener også at divisjonsmodellen kan tilpasses både parlamentarisk styreform og formannskapsmodellen.

Les mer om skisse til ledelsesstruktur her