TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Flertall i PSU for skisse til ledelsesstruktur

Stein Ovesen, som er prosjektleder sammen med Øystein Ruud, orienterte om skissen til ledelsesstruktur for PSU tirsdag. Foto: Hege Wallenius
Prosjektledelsens skisse til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen ble behandlet som sak i partssammensatt utvalg (PSU) tirsdag. Innstillingen fikk flertall og ble vedtatt.

Slik lød innstillingen fra prosjektledelsen:

«Fellesnemnda ber prosjektledelsen om å jobbe videre med ledelsesstrukturen som beskrevet i divisjonsmodellen. Fellesnemnda velger et tilsettingsutvalg og starter prosessen med å ansette fylkeskommunens øverste administrative leder. Tilsetting bør skje så raskt som mulig. Fellesnemnda gir administrasjonssjefen fullmakt til å tilsette direktører innenfor divisjonene samferdsel, kultur og levekår, næring og kompetanse og plan og økonomi.»

Innstillingen ble vedtatt mot fem stemmer i PSU.

Planen videre er at saken også skal behandles i arbeidsutvalget 11. juni og fellesnemnda 12.-13. juni.

Ny versjon av divisjonsmodellen

Prosjektledelsen kunngjorde to ulike skisser til ledelsesstruktur 16. mai, divisjonsmodellen og tvillingmodellen. Førstnevnte var den anbefalte modellen.

I etterkant har det kommet en rekke høringsinnspill og skissene er også drøftet med tillitsvalgte. På bakgrunn av dette ble det laget et endelig saksframlegg som var ferdig 29. mai. I saksframlegget (se side 13) er divisjonsmodellen bearbeidet til en ny versjon. 

For tvillingmodellen

Under behandlingen i PSU tirsdag kom det inn to forslag. Det ene kom fra LO Troms og Finnmark, som foreslo å stemme for tvillingmodellen. To medlemmer stemte for forslaget, som dermed falt. Forslaget lød slik:

«PSU registrerer uroen hos ansatte og er bekymret for kompetanseflukt fra fylkeskommunen i
Troms og Finnmark i årene som kommer. PSU vurderer at tvillingmodellen fra 01.01.20 best
ivaretar den nye fylkeskommunen. Modellen legger til rette for utstrakt samarbeid der man
henter ut det beste fra begge fylker, sikrer en smidig overgang og er klar til full drift 1.1.2020, med ledelse i Finnmark og Troms.»

Mot å vedta skisse i juni

Unio Troms og Finnmark og Akademikerne i Troms foreslo å ikke vedta noen av de fremlagte skissene til ledelssestruktur i juni 2019. Forslaget fikk tre stemmer og falt. Slik lød forslaget:

«PSU tar prosjektledelsens skisser til ledelsesstruktur til orientering.

PSU anbefaler Fellesnemda å ikke vedta noen av de fremlagte skissene til ledelsesstruktur i juni 2019 PSU anbefaler fellesnemda å gå til ansettelse av en øverste administrativ leder. Den øverste administrative leder får i oppgave å lede en åpen og inkluderende prosess frem mot fylkestinget i juni 2020 for å utvikle en balansert og funksjonell organisering og ledelsesstruktur for Troms og Finnmark fylkeskommune, som er faglig, administrativ og økonomisk forsvarlig. Frem til fylkestinget i Troms og Finnmark har behandlet ny modell for organisasjon og lederstruktur videreføres dagens organisering med mindre justeringer for å sikre samordning.

PSU ber fellesnemda velge et tilsettingsutvalg og starte prosessen med å ansette fylkeskommunens øverste administrative leder.»

Flere saker til behandling

PSU behandlet ytterligere seks saker i møtet tirsdag. I tillegg til sak 6/19 – Skisse ledelsesstruktur sto følgende saker på sakslista:

Sak 7/19 – Retningslinjer for varsling i Troms og Finnmark fylkeskommune – vedtatt med forslag fra tillitsvalgte

Sak 8/19 – Permisjonsreglement for medarbeidere – enstemmig vedtatt

Sak 9/19 – Tidsplan for «Prosedyre for innplassering i lederstillinger» - stemme over om saken skal tas til orientering.

Sak 10/19 – Omstillingsdokumentet

Sak 11/19 – Verneorganisasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune

Sak 12/19 – Retningslinjer for seniorpolitikk i Troms og Finnmark fylkeskommune

Alle vedtak fra møtet i PSU 4. juni legges fortløpende ut her

Divisjonsmodellen