TFFK

Loga dán siiddu sámegillii

Anbefaler parlamentarisk styreform

Synnøve Søndergaard fra Arbeiderpartiet leder underutvalg for politisk styreform, som har drøftet spørsmålet om styringsform for den nye fylkeskommunen. Her er hun under fellesnemndas møte i Vadsø i januar. Foto: Harald Hereide, Finnmark fylkeskommune
Underutvalg for politisk styreform anbefaler fellesnemnda å vedta innføring av parlamentarisk styreform i nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Underutvalget behandlet sak 6/19 Valg av styringsform – rapport og tilrådning i sitt møte på Fylkeshuset i Vadsø 9. mai.

Her fremmet Knut Werner Hansen fra Arbeiderpartiet følgende forslag (nedkortet versjon):

«Underutvalgets medlemmer fra xxxxxxxxxxxxxxxxxx viser til fellesnemndas mandat, erfaringer basert på den parlamentariske modellen, på utvalgsmodellen og drøftinger i saksutredningen. Disse medlemmene anbefaler ut fra dette at fellesnemnda fatter vedtak om at nye Troms og Finnmark fylkeskommune skal innføre parlamentarisk styreform etter Kommunelovens bestemmelser.»

Forslaget ble vedtatt mot én stemme.

Foreslo utvalgsmodell

Frode Bygsnes fra Rødt fremmet forslag om å innføre utvalgsmodellen (formannskapsmodellen) som styreform. Forslaget fikk kun én stemme og falt dermed.

Arbeidsutvalget og fellesnemnda skal etter planen behandle saken i juni.

Mandat fra fellesnemnda

Underutvalg styringsform fikk mandat fra fellesnemnda til å utrede begge styringsformene. I dagens fylkeskommuner har Troms parlamentarisk styreform, mens Finnmark styres etter formannskapsmodellen. Dermed må ett av de gamle fylkene godta endring av styreform.

I et vedlegg til sak 6/19 pekes det på at forskjellen mellom styringsformene ligger i det utøvende organet:

«Begge styreformene forutsetter at flertallet skal få bestemme, men flertallet fremkommer på to ulike måter. Forskjellene ligger i hovedsak i at fylkesutvalget og fylkesrådet – som er de utøvende organene, har ulike funksjoner og blir valg på ulike måter.

Det kreves imidlertid 2/3 flertall for å innføre parlamentarisk styreform.

Fylkestinget er overordnet organ i begge styreformene».