TFFK

Nyhetsbrev 4 – Uke 17

God fredag til alle ansatte i Finnmark og Troms! Her er en orientering om noe av det som har skjedd i sammenslåingsprosessen i det siste, og det som venter fremover.

Deltakere under ledersamlinga i Tromsø 10.-11.april. Foto: Trond Magne Henriksen

Skisser til ledelsesstruktur

Denne uken møttes arbeidsutvalget i Tromsø. Her ble det orientert om arbeidet med å lage skisser til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Arbeidet ble påbegynt under ledersamlingen i Tromsø tidligere i april. Det er laget en tidsplan for hvordan framdriften i arbeidet med skissene er tenkt. Viktige tidspunkter her er:

** Midten av mai: Forslag til ledelsesstruktur legges fram på bakgrunn av prosessen så langt

** 22. mai: Drøfting av skisser

** 4. juni: Behandling i partssammensatt utvalg (PSU)

** 11.: Behandling i arbeidsutvalget (AU)

** 12. juni: Behandling i fellesnemnda

I tillegg til orienteringen om arbeidet med skisser, var også flere saker til behandling i arbeidsutvalget. Hele møtet kan sees på video her. Vedtakene som ble gjort, er omtalt i denne saken. Alle saksdokumenter finner dere på saks- og møtesiden for fellesnemnda og utvalgene.

Fra arbeidsutvalgets møte 24. april.

Saker til neste fellesnemnd

Saken om ledelsesstruktur ligger innenfor personal-/HR-området. Flere saker på dette området skal også opp til PSU-møtet 4. juni: Omstillingsdokument, retningslinjer for seniorpolitikk og varsling og permisjonsreglement.

Før behandlingen i PSU skal saksdokumentene (med unntak av sak om ledelsesstruktur) opp i ekspertgruppe PO/HR, før de skal opp i prosjektgruppe PO/HR. Etter behandling i prosjektgruppa skal sakene opp til drøfting 22. mai.

Etter behandling i PSU 4. juni skal sakene opp for AU og fellesnemnda uka etter.

Status fra styringsgruppe sikker drift

Som kjent er det opprettet to styringsgrupper for å sikre koordinering mellom sektorer og anbefalingene fra prosjektgruppene. Koordinator i styringsgruppe sikker drift Ole Stian Søyseth melder at de har startet sitt arbeid og skal avholde sitt andre møte kommende uke.

Styringsgruppa er satt sammen av representanter fra seks prosjektgrupper, tillitsvalgte fra alle hovedsammenslutningene og begge hovedverneombud. Samtlige seks prosjektgrupper har startet sitt arbeid og det er etablert ekspertgrupper. Styringsgruppa er i hovedsak opptatt av å sørge for at den nye fylkeskommunen er operativ på driftskritiske områder fra og med 1. januar 2020.

Status fra styringsgruppe samfunnsutviklerrollen

Koordinator i styringsgruppe samfunnsutviklerrollen Raimo Valle melder at de er godt i gang med sitt arbeid og har hatt tre møter. Hovedsammenslutningene og begge hovedverneombudene deltar i styringsgruppa og det er en god tone i arbeidet.

Styringsgruppa har brukt tid på kulturbygging og på å få en felles forståelse for den nye samfunnsutviklerrollen. Dette arbeidet vil konkretiseres i tida framover i de seks prosjektgruppene (utdanning, plan, næring, samferdsel, kultur og tannhelse) og ekspertgruppene under disse. Samtlige prosjektgrupper er etablert, med ønsket deltakelse fra tillitsvalgte og verneombud. Flere av prosjektgruppene vil avholde fysiske møter i nær fremtid, selv om det meste av arbeidet må skje via lyd/bilde og via Prosjektportalen og Microsoft Teams. Mange av prosjektgruppene har nedsatt sine ekspertgrupper, men det gjenstår enda noe tid før alle er i operativt arbeid.

Lurer du på noe?

Til slutt vil vi minne om at spørsmål knyttet til prosjektarbeidet med sammenslåinga kan sendes på epost til prosjektledelsen@nyetffk.no. Har du innspill til innhold i nyhetsbrevene eller til nyetffk.no kan disse sendes til hege.wallenius@ffk.no. Spørsmål knyttet til prosjektportalen eller Microsoft Teams sendes til hakon.dahlmo@tromsfylke.no og/eller sveinung.meyer.svendsen@ffk.no.

Ønsker dere alle en riktig god helg! :)

- Prosjektstaben