TFFK

Kan du husreglene?

Husreglene ble behandlet som sak da fellesnemnda møttes i Tromsø i slutten av februar. I innstillingen til saken heter det at husreglene «skal være noe som preger samhandlingen» og alle har «et gjensidig ansvar for å ivareta disse».

 

Fellesnemnda har vedtatt fem «husregler» for samhandling i sammenslåingsprosessen.

Dette er de fem husreglene:

Vi blir bedre sammen enn hver for oss.
Vi er alle likeverdige parter og møter hverandre med respekt.

Vi finner de beste løsningene sammen.
Vi har takhøyde, raushet og integritet i prosessene, og er lojale til avgjørelsene.

Vi lytter og deler med hverandre.
Slik skal vi dra nytte av den enkeltes verdifulle kompetanse, innsikt og erfaring.

Vi har trygge samarbeidsarenaer
Trygge samarbeidsarenaer gjør det lettere å evaluere erfaringer fra egen praksis, og kanskje gi slipp på noe man har investert mye i, men hvor det er rom for forbedring.

Vi snakker med – ikke om.
Slik sikrer vi dialog som er ærlig, åpen og vennlig

I saksdokumentet ble det påpekt at det ikke har vært tid til å gjennomføre en prosess/involvering i utarbeidelsen. «Prosjektledelsen mener det er hensiktsmessig å legge opp til lokale prosesser i etterkant med drøfting av hvilken betydning husreglene skal få i praksis i enhetene».